Logo Aula d'Extensió Universitària de Calella

Estatuts Joventut Artística de Calella

Títol I. Naturalesa, la denominació, els fins i el domicili

ARTICLE 1 Amb la denominació “Associació Aula d’Extensió Universitària de Calella per a Gent Gran” es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per aquests estatuts.

ARTICLE 2 2.1- Els fins de l’associació són: Contribuir a millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant l’accés a la cultura dins l’àmbit universitàri. 2.2-Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 1. Agrupar en programes trimestrals i per cursos les activitats que es volen desenvolupar. 2. Cercar la col·laboració de les universitats mitjançant les seves biblioteques, seminaris, programes d’investigació, en contacte directe amb els seus catedràtics i professors. 3. Promoure taules rodones, escola activa, sessions de cinema-fòrum, àudio-visuals, viatges socio-culturals, accés a les noves tecnologies, idiomes moderns, i tot tipus d’activitats relacionades amb la transmisió de la cultura a la gent gran. 2.3- La durada de l’Associació és indefinida. 2.4- En queda exclòs tot ànim de lucre. Els eventuals resultats econòmics obtinguts es destinaran exclusivament a l’acompliment de les finalitats d’interès general establertes als presents estatuts. En cap cas poden repartir-se els béns de l’associació entre els associats ni ser cedits gratuïtament a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

ARTICLE 3 3.1-El domicili de l’associació s’estableix a Calella (Barcelona), carrer Sant Antoni, nº 149 baix. 3.2- L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l’associació.

Títol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

ARTICLE 4 4.1-Poden formar part de l’associació les persones físiques i les persones jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques: Cal que siguin majors d’edat i tinguin capacitat d’obrar. Pel que fa a les persones jurídiques privades i públiques: La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació. 4.2-Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

ARTICLE 5 Són drets dels membres de l’associació: 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries. 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva de l’associació. 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació. 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició. 10. Ostentar un dret preferent per accedir als centres o activitats que desenvolupi l’associació. 11. Formar part dels grups de treball i les seccions que es formin en cada cas, d’acord amb les disposicions previstes a aquests estatuts. 12. Posseir un exemplar dels estatuts. 13. Consultar els llibres de l’associació.

ARTICLE 6 Són deures dels membres de l’associació: 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les. 2. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació. 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 4. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests. 5. Cooperar personalment i activament en el desenvolupament de les activitats de l’associació, col·laborant per al major prestigi de la mateixa i el compliment del seus fins.

ARTICLE 7 La separació d’una persona associada pot ser voluntària o forçosa. 1. La separació voluntària serà quan ho decideixi la persona interessada i ho comuniqui a la Junta Directiva mitjançant carta dirigida al seu President. 2. La separació forçosa tindrà lloc: per mort de la persona associada; per incompliment del pagament de les quotes vàlidament acordades durant més de sis mesos des de la data en que s’hauria d‘haver fet efectiva d’acord amb el previst a l’article 31 dels estatuts, o quan existeixin motius per a la seva expulsió. 3. Serà motiu d’expulsió la infracció manifesta i deliberada dels deures fonamentals dels/de les socis/sòcies, així com les conductes que afectin de manera negativa al prestigi de l’Associació. 4. Per a l’expulsió d’un/a soci/sòcia serà necessari que existeixin motius greus que aconsellin aquesta decisió, i correspon a la Junta Directiva deliberar sobre les circumstàncies que concorren i acordar la resolució pertinent.

Títol III. L’Assemblea General

ARTICLE 8 8.1- L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 8.2- Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. 8.3- Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

ARTICLE 9 9.1- L’Assemblea General té les facultats següents: a) Modificar els estatuts. b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. d) Acordar la dissolució de l’associació. e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. g) Aprovar el reglament de règim interior. h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. 9.2- La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

ARTICLE 10 10.1- L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, durant el primer semestre. 10.2- L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

ARTICLE 11 11.1- L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, la data i l’hora de la reunió, i el lloc de celebració de la mateixa. 11.2- La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats que té l’Associació o bé per correu electrònic dirigit a cadascun dels/de les socis/sòcies, així com penjar la convocatòria al plafó d’anuncis de la seu social de l’Associació i a la pàgina web de la mateixa. L’assistència de tots els associats deixa sense efecte qualsevol irregularitat en la convocatòria. 11.3- Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el/la president/a de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el/la vice-president/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Hi ha d’actuar com a secretari/a el qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 11.4- El/la secretari/a redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el/la president/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat de les votacions i la llista d’assistents. 11.5- Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

ARTICLE 12 12.1- L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 12.2- La representació s’haurà de fer per escrit exclusivament per a cada Assemblea que es celebri, dirigit al/la president/a i fent constar les dades del/la representat/ada i del/la seu/seva representant així com la signatura del/la primer/a. 12.3- El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’havia convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

ARTICLE 13 13.1- En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot per cada membre de l’associació. 13.2- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats. 13.3- Es necessitarà majoria de dos terços per adoptar acords sobre: la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns. 13.4- L’elecció dels membres de l’òrgan de govern només requereix el vot favorable de la majoria de socis presents o representats. Si hi ha més d’una candidatura, surt elegida la que obté un major nombre de vots. En tot cas, les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament, certificada pel/per la secretari/a de l’òrgan de govern amb el vist i plau del/la president/a.

Títol IV. La Junta Directiva

ARTICLE 14 14.1- La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i com a mínim un vocal. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 14.2- L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. 14.3- El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/la secretari/a sortint, amb el vist i plau del/la president/a sortint i s’ha de comunicar al Registre d’Associacions. 14.4- Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys produïts per raó d’aquest exercici. 14.5- Si algun membre de l’òrgan de govern exerceix funcions de direcció o gerència o altres que no siguin les ordinàries de govern de l’associació, pot ésser retribuït, sempre que s’estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. El nombre de membres de l’òrgan de govern que percebin qualsevol tipus de retribució de l’associació no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

ARTICLE 15 15.1- Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys sense perjudici que puguin ser reelegits. 15.2- El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques. b) incapacitat o inhabilitació. c) renúncia notificada a l’òrgan de govern. d)baixa com a membre de l’associació. e) separació acordada per l’assemblea general. f) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts. 15.3- Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

ARTICLE 16 La Junta Directiva té les facultats següents: a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació. d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer. e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: -subvencions o altres ajuts -l’ús de locals o edificis l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

ARTICLE 17 17.1- La Junta Directiva, convocada prèviament pel/per la president/a o per la persona que el/la substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre. 17.2- S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el/la president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

ARTICLE 18 18.1- La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. 18.2- Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del/la president/a o del/la secretari/a o de les persones que els/les substitueixin hi és necessària sempre. 18.3- La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

ARTICLE 19 19.1- La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 19.2- També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

ARTICLE 20 Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel/la secretari/a i el/la president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Títol V. La presidència i la vicepresidència

ARTICLE 21 21.1- Són pròpies del/la president/a les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva. 21.2- El/la president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel/la vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta si n’hi hagués més d’un, per aquest ordre.

Títol VI. La tresoreria i la secretaria

ARTICLE 22 El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel/la president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

ARTICLE 23 El/la secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Títol VII. Les comissions o grups de treball

ARTICLE 24 La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Títol VIII. El règim econòmic

ARTICLE 25 Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

ARTICLE 26 Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de: a) les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars c) les donacions, les herències o els llegats d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

ARTICLE 27 27.1- Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 27.2- L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva—, quotes anuals i quotes extraordinàries.

ARTICLE 28 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

ARTICLE 29 29.1- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del/la president/a, el/la vicepresident/a ,el/la tresorer/a, el/la secretari/a i qui designi l’òrgan de govern de l’associació. 29.2- Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/la tresorer/a o bé la del/la president/a.

Títol IX. El règim disciplinari

ARTICLE 30 30.1- L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixin les seves obligacions. 30.2- Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. 30.3- El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. La Junta Directiva, en un termini de 10 dies, nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies. 30.4- Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades per la Junta Directiva, poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General en la primera reunió que se celebri, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

ARTICLE 31 El soci que, després d’haver estat requerit pel Tresorer per incompliment del pagament de la/les quota/es vàlidament acordades durant més de sis mesos des de la data en que s’hauria d‘haver fet efectiva, no faci efectiu el pagament en el termini de 15 dies podrà ser separat de l’Associació sense necessitat d’expedient sancionador. En el cas que el soci obtingui un aplaçament del pagament per acord de la Junta Directiva, es fixarà de nou el termini per fer efectiu el pagament.

Títol X. La dissolució

ARTICLE 32 L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

ARTICLE 33 33.1- Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 33.2- L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 33.3- Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 33.4- El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en làmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques. 33.5- Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Calella, 31 de maig de 2010

Signat: Lluís Barri Vila Signat: Maria Dolores De Merlo Vergés Signat: Jordi Amat Teixidó Signat: Jordi Castañé Ballesta Signat: Silvia López Fontrodona Signat: Maria Luisa Martín Hernando