Logo Aula d'Extensió Universitària de Calella

Autorització de Drets d’Imatge

L’entitat disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos web, blogs i publicacions on informa sobre les pròpies activitats.

En aquests àmbits es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, usuaris que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la propia imatge, li demanem el consentiment per poder publicar fotografíes, vídeos o fer difusió d’imatges on apareguin realitzant les nostres activitats.

Consentiment per a la Publicació d’Imatges

En qualitat d’usuari/a o soci/a de l’Aula d’Extensió Universitària de Calella (en endavant, “l’Entitat”), reconec i accepto que l’Entitat realitza activitats que poden ser objecte de comunicació i difusió a través de diferents mitjans, inclosos, però no limitats a, pàgines web, blogs, i altres publicacions.

Entenc que, en el marc d’aquestes activitats, es poden capturar i utilitzar imatges (fotografies i vídeos) on jo puc aparèixer individualment o en grup, participant en les activitats organitzades per l’Entitat.

Pel present document, dono el meu consentiment exprés perquè l’Entitat pugui utilitzar, publicar, reproduir i difondre les imatges en què aparegui jo, sense restriccions de temps o d’espai, amb l’objectiu de promoure, informar i difondre les activitats de l’Entitat. Aquest consentiment inclou, sense limitació, el dret a editar, modificar, adaptar o alterar les dites imatges, sempre respectant el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, d’acord amb el que estableix l’article 18.1 de la Constitució i la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig.

Reconeixo que aquest consentiment és voluntari i que se m’ha informat adequadament sobre els usos que se’n faran de les imatges. Així mateix, entenc que puc revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant una comunicació escrita dirigida a l’Entitat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.